International Transport and Spedition

Контакти

България

гр. Видин 3700
Западна Складова Зона

e-mail: sp-trans@metaltrans.com

Тел: +359 94 606028
Факс : +359 94 606028
GSM : +359 882 666 665

Проект

ПРОЕКТ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

На 21.03.2022г. СП - ТРАНС ЕООД сключи с Министерството на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административендоговор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4787-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепазамалкипредприятия с оборотнад 500 000 лв. запреодоляваненаикономическитепоследствияотпандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00лв., от които 42 500.00лв. европейско финансиранеи 7 500.00 лв. национално финансиране, с продължителност 3 месеца. Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малк ипредприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., засправяне с последиците от пандемията COVID-19.